Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.poelma-computers.nl

Theo Poelma (Kamer van Koophandel: 2075545), hierna te noemen T.H.Poelma, verleent u hierbij toegang

tot www.poelma-computers.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

T.H.Poelma behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te

verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.poelma-computers.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om

een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als

zodanig aangeduide offerte van Theo Poelma.

Beperkte aansprakelijkheid

T.H.Poelma spant zich in om de inhoud van www.poelma-computers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren

en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.poelma-computers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van

garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande

mededeling van T.H.Poelma.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.poelma-computers.nl onder voorbehoud van type- en

programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen

overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.poelma-computers.nl

opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan T.H.Poelma nimmer aansprakelijkheid

aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij T.H.Poelma en haar

licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke

toestemming van T.H.Poelma, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van

dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

pagina 1 van 1